DIAGNOS
Migrän är inte bara huvudvärk utan leder till omfattande lidande, sänkt livskvalitet och minskad närvaro på både arbete och i sociala aktiviteter.5
Omkring 20 % av alla människor drabbas någon gång av migrän.3
4,5 % av befolkningen lider av huvudvärk i minst 15 dagar per månad.3
Kronisk migrän är en särskild typ som definieras som huvudvärk i minst 15 dagar per månad i mer än tre månader.4
Migrän kan vara svårt att särskilja från andra typer av huvudvärk, men ICHD rekommenderar följande diagnoskriterier:4
 
Utan aura
Med aura
PATIENTER
Ett vanligare problem för kvinnor

Migrän drabbar kvinnor 2 till 3 gånger så ofta som män.8,15 Antal år med migränrelaterade hinder förekommer i högst utsträckning bland kvinnor i åldrarna 15-49 år.16 Förekomsten av migrän hos kvinnor kan påverkas av:7

 • Menarke
 • Menstruation
 • Graviditet
 • Menopaus
 • Hormonella preventivmedel
TRIGGERS
Även om många patienter inser vad som brukar orsaka ett migränanfall har andra svårare att förstå vad som utlöser deras anfall. Om patienten för dagbok kan det hjälpa till att identifiera symtom och mönster, och därmed medverka till att rätt diagnos fastställs. Patienten bör anteckna användning av läkemedel, missbruk, möjliga samband med menstruationscykeln och andra triggers.9
Känslomässiga
faktorer
Fysiska
faktorer
Kostrelaterade
faktorer
Omgivningsrelaterade
faktorer
Hormonförändringar
Medicinering

Illustrationer framtagna av Grünenthal baserat på Pellegrino et al. 201813

BEHANDLING
Låt inte migrän ta överhanden
 • Tiden till uppnådd verkan är för många patienter ett stort problem5
  • Det kan ta upp till en timme innan tabletter eller munsönderfallande tabletter verkar och väntetiden kan vara väldigt jobbig för patienten.
 • Omkring hälften av patienterna med migrän drabbas av illamående och kräkningar (57,6 % 10 49,5% 11)
  • Båda kan påverka patienternas förmåga att ta perorala beredningar10
 • Triptaner är som mest effektiva i början av huvudvärken så ju snabbare patienterna kan ta dem desto bättre är det12
 
Zomig® Nasal kan vara lösningen
ZOMIG to the rescue!
 • Effekt efter 15 minuter:
  • Zomig® Nasal börjar verka och lindra symtomen 15 minuter efter administrering1,2
 • En icke-peroral beredning för
  patienter som mår illa och kräks:
  • Zomig® Nasal är en icke-peroral administreringsform: ett alternativ till perorala tabletter och munsönderfallande tabletter2
  • Zomig® Nasal absorberas delvis via nässlemhinnan och är således inte helt beroende av gastrointestinal absorption för att få effekt2
 • Användning
  • Zomig® Nasal kan administreras när som helst under ett migränanfall och fortfarande ge effekt. Det är rekommenderat att Zomig® Nasal tas vid första tecknet på migränhuvudvärk, men det är även effektivt om sprayen tas i ett senare skede, 2 med det rekommenderas att man behandlar i början av attacken
  • Zomig® Nasal levereras som en endosbehållare med nässpraymunstycke och administreras i endast en näsborre.2
PRODUKT
 
 
X
1
En spraydos av Zomig® Nasal, som patienten andas in försiktigt i näsborren.2
 
X
2
Zomig® Nasal täcker vävnaden i nässlemhinnan där den aktiva substansen till en viss del snabbt absorberas.2
 
X
3
Därifrån tas en del av Zomig® Nasal upp i blodcirkulationen och minskar därmed GI-absorption.2
1
2
3
Subventioneras vid nyinsättning endast för behandling av vuxna patienter med migrän som inte uppnått behandlingsmålen med sumatriptan i tablettform, eller när behandling med sumatriptan i tablettform inte är lämplig.

Zomig® Nasal (zolmitriptan)
Nässpray, lösning 2,5 mg/dos och 5 mg/dos. Medel mot migrän. Selektiva serotonin (5-HT1)-agonister. ATC-kod: N02CC03. (Rx). (F). Subventioneras vid nyinsättning endast för behandling av vuxna patienter med migrän som inte uppnått behandlingsmålen med sumatriptan i tablettform, eller när behandling med sumatriptan i tablettform inte är lämplig. Indikation:
Zomig® Nasal är avsett för vuxna och ungdomar 12 år eller äldre för akut behandling av migränhuvudvärk med eller utan aura och för vuxna för akut behandling av Hortons huvudvärk. Kontraindikationer: Överkänslighet mot aktiv substans eller mot hjälpämne. Måttlig till svår hypertoni och lindrig, okontrollerad hypertoni. Patienter som haft hjärtinfarkt eller har ischemisk hjärtsjukdom, koronar vasospasm eller perifer kärlsjukdom. Samtidig administrering av ergotamin, ergotaminderivat och andra 5HT1B/1D-receptoragonister. Patienter med kreatininclearance <15 ml/min. Varningar och försiktighet: Potentiellt allvarliga neurologiska tillstånd bör uteslutas innan man behandlar patienter som inte tidigare fått diagnosen migrän eller Hortons huvudvärk, eller patienter med atypiska symtom. Inte indicerat för användning vid hemiplegisk migrän, basilarismigrän eller oftalmoplegisk migrän. Ska inte ges till patienter med symtomgivande Wolff-Parkinson-White-syndrom eller arytmier associerade med andra accessoriska ledningsbanor i hjärtat. För patienter med riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom bör kardiovaskulär utvärdering göras innan behandling inleds. Serotoninsyndrom har rapporterats vid samtidig användning av triptaner, SSRI, och SNRI. Serotoninsyndrom är ett potentiellt livshotande tillstånd. Om samtidig behandling är nödvändig rekommenderas noggrann observation av patienten, speciellt vid behandlingsstart och dosökningar. Utsättandet av de serotonerga läkemedlen resulterar vanligen i en snabb förbättring. Behandlingen beror på typen och allvarlighetsgraden av symtomen. Långvarig behandling med någon typ av smärtstillande medel mot huvudvärk kan förvärra huvudvärken. Säkerhet och effekt för Zomig® Nasal för personer över 65 år har inte fastställts. Användning av Zomig® Nasal till äldre rekommenderas därför inte. Graviditet och amning: Graviditet: Säkerheten har inte fastställts. Administrering ska endast övervägas om den förväntade nyttan för modern är större än de eventuella riskerna för fostret. Amning: Zolmitriptan passerar över i mjölken hos lakterande djur. Det finns inga data för passage av zolmitriptan till bröstmjölk hos människa. Försiktighet ska därför iakttas när zolmitriptan ges till ammande kvinnor. Amning bör undvikas under 24 timmar efter behandling för att minimera exponeringen av barnet.
Kontaktuppgifter: Grunenthal Sweden AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna. Tel 08-643 40 60. Datum för översyn av produktresumén: 2020-12-02. För ytterligare information samt senaste priser se www.FASS.se.

 

IDnr: M-ZMG-SE-06-19-0001,Okt.2019

IDnr: M-ZMG-SE-06-19-0001,Okt.2019


 • Referenser

  1. Charlesworth BR, Dowson AJ, Purdy A et al. Speed of Onset and Efficacy of Zolmitriptan Nasal Spray in the Acute Treatment of Migraine. A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled, Dose-Ranging Study versus Zolmitriptan Tablet. CNS Drugs 2003;17:653-667.

  2. Produktresumé Zomig Nasal nässpray, 2018.11.30

  3. Weatherall MW. The diagnosis and treatment of chronic migraine. Ther. Adv Chronic Dis 2015;6(3):115-123.

  4. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia 2018;38(1):1-211.

  5. Gladstone JP, Dodic DW. Acute Migraine which triptan? Practical Neurology, 2005;4:6-19.

  6. Stovner LJ, Andre C. Prevalence of headache in Europe: a review for the Eurolight project. J Headache Pain 2010;11:289-299.

  7. Sacco S, Ricci S, Degan D, Carolei A. Migraine in women: the role of hormones and their impact on vascular diseases. J Headache Pain 2012;13:177-189.

  8. Lipton R. B., Bigal ME, Diamond M et al. Migraine prevalence, desease burden, and the need for preventive therapy. NEUROLOGY 2007;68:343-349.

  9. Steiner TJ, Martelletti P. Aids for management of common headache disorders in primary care. J Headache Pain 2007;8:S3.

  10. Gajria K, Lee LK, Flores NM, et al. Humanistic and economic burden of nausea and vomiting among migraine sufferers. J Pain Res 2017;10:689-698.

  11. Lipton RB, Buse DC , Saiers J , et al. Frequency and burden of headache-related nausea: results from the American Migraine Prevalence and Prevention (AMPP) study. Headache. 2013;53(1):93-103.

  12. Chaplin S, MacGregor A. Prescriber 2012;5:45-48. Andress-Rothrock D, King W, Rothrock J. An Analysis of Migraine Triggers in a Clinic-Based Population. Headache, 2010;50:1366-1370.

  13. Pellegrino ABW, Davis-Martin RE, Houle T et al. Perceived triggers of primary headache disorders: A meta-analysis. Cephalalgia 2018;38(6):1188-1198.

  14. Andress-Rothrock D, Wesley King MS, Rothrock J. An Analysis of Migraine Triggers in a Clinic-Based Population. Headache 2010;50:1366-1370.

  15. Stewart WF, Wood C, Reed ML et al. Cumulative lifetime migraine incidence in women and men. Cephalalgia 2008;28:1170-1178.

  16. GBD 2016 Headache Collaborators: Stovner L.J et al. Global, regional, and national burden of migraine and tension-type headache, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol 2018;17:954-76.