Meddelande beträffande ansvarsfull användning av opioidbaserade läkemedel


Allmänna rekommendationer vid smärtbehandling med läkemedel med en opioid verkningsmekanism

Följande allmänna aspekter ska beaktas

  • Det är viktigt att ha ett individanpassat, patientcentrerat förhållningssätt till diagnos och behandling av smärta för att etablera ett terapeutiskt samarbete mellan patient och läkare.
  • Beakta patientvariabler som kan påverka opioiddosen för den enskilda patienten innan opioider används1.
  • Hos patienter med akut smärta, t.ex. postoperativ smärta, bör läkemedlet inte användas längre än nödvändigt1. Alla patienter ska väljas med omsorg, riskfaktorer för missbruk ska utvärderas och regelbunden övervakning och uppföljning ska genomföras för att säkerställa att opioider används på rätt sätt3-4 och i linje med behandlingsmålen (smärtintensitet och funktionalitet) enligt överenskommelse med patienten3-4.
  • Patienter ska uppmärksammas på eventuella biverkningar av opioider och risken för utveckling av tolerans, beroende och missbruk3-4.
  • Det är viktigt att multimodal, icke-opioid behandling för akut och kronisk smärta används optimalt före upptrappning till opioider eller samtidig opioidbehandling1.
  • Risk för missbruk föreligger även när opioider tas enligt ordination. Det är svårt att fastställa den exakta prevalensen av missbruk hos patienter som behandlas med opioider för kronisk smärta5.
  • Vid långvarig opioidbehandling krävs regelbunden klinisk uppföljning för att bedöma smärtkontroll, påverkan på livsstil, fysiskt och psykiskt välbefinnande, biverkningar och fortsatt behov av behandling2.
  • All långvarig behandling med opioider ska övervakas och omprövas regelbundet, inkl. nedtrappning av dosen eller utsättning av behandlingen3-4.
  • Tecken på beroende ska övervakas och åtgärdas3-4.
  • Patienter och allmänhet kan ha nytta av tydligt informationsmaterial och medvetandehöjande åtgärder för att stödja en ansvarsfull användning av opioder6.

References:

M-N/A-SE-04-20-0001 April 2020